About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OziX
Last Updated: 06/29/05 17:32
Viewed 13029 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.40%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11959)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 69:54
Miniête dni w grze 252 dni
Iloœæ zapisañ gry 295
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 63
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
141 po 247 próbach
57.09%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2940
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 13
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 78
Zabici zrekrutowani 41
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 97
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1804
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $166 840,00
Kasa wydana na modê $15 643,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 947,00
Kasa wydana na fryzjera $1 750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $269,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $189 449,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $40 493 056,00
Kasa wygrana w kasynach $51 125 248,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23267 z 33562
69.33%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 180
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3928
Ludzie zniszczeni przez innych 711
Zniszczeni kryminaliœci 143
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1696
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3407
Zniszczone pojazdy ziemne 967
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 129
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 644 289,00
Liczba przebitych kó³ 256
Liczba strza³ów w g³owê 1429
Wywo³ane po¿ary 378
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 779
Liczba straconych gwiazdek 628
EfektywnoϾ 57.09%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 885º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2689.06ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:34
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 209.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 93.87ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:25
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9278100.08ft
Dystans pokonany na nogach 1012942.69ft
Dystans pokonany wp³aw 45902.48ft
Dystans pokonany samochodem 5021500.50ft
Dystans pokonany rowerem 345078.09ft
Dystans pokonany motocyklem 1608137.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87861.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 176103.98ft
Dystans pokonany samolotem 980573.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:54
Czas lotu 1:46
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 95
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 769,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 765,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 11
Kasa zarobiona jako alfons $27 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:27
Dostarczone paczki 66
Pstrykniête zdjêcia 120
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:47
NRG-500 Najlepszy czas 6:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:51
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:00
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:25
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:26
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:55
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 4:34
Najlepszy czas w Barnstorming 6:23
Najlepszy czas w Military Service 11:30
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:13
Najlepszy czas w Heli Hell 9:10

Get Stats Like These!