About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OziX
Last Updated: 06/29/05 17:32
Viewed 13124 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.40%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11959)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 69:54
Þaidime praëjusios dienos 252 dienos
Þaidimas iðsaugotas 295
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 63
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
141 ið 247 bandymø
57.09%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2940
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 78
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 41
Viso nuþudyta gaujø nariø 97
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1804
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $166.840,00
Mados biudþetas $15.643,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.947,00
Kirpyklø biudþetas $1.750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $269,00
Visas apsipirkimo biudþetas $189.449,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $40.493.056,00
Loðimuose laimëti pinigai $51.125.248,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23267 ið 33562
69.33%
Sunaudota sprogmenø (kg) 180
Tavo nuþudyti þmonës 3928
Kitø nuþudyti þmonës 711
Nuþudyti nusikaltëliai 143
Nuþudyti gaujø nariai 1696
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3407
Sunaikinti automobiliai/motociklai 967
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 129
Pridaryta þalos uþ $3.644.289,00
Perðautos padangos 256
Ðûviai á galvà 1429
Sukelti gaisrai 378
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 779
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 628
Paisekimas 57.09%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 885º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2689.06ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:34
Toliausiai ant priekinio rato 209.86ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 93.87ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9278100.08ft
Pësèiomis nueita 1012942.69ft
Plaukte nuplaukta 45902.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 5021500.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 345078.09ft
Motociklu nuvaþiuota 1608137.50ft
Laivu nuplaukta 87861.34ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 176103.98ft
Lëktuvu nuskrista 980573.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:54
Skrydþiø laikas 1:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 95
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.769,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.765,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 11
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $27.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:27
Pristatyti siuntiniai 66
Padarytos nuotraukos 120
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:47
NRG-500 geriausias laikas 6:33
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:51
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:00
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:45
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:25
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:26
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:55
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 4:34
Geriausias laikas - Barnstorming 6:23
Geriausias laikas - Military Service 11:30
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:13
Geriausias laikas - Heli Hell 9:10

Get Stats Like These!