About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ovronnaz
Last Updated: 02/04/06 17:07
Viewed 12613 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11694)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 109:36
Miniête dni w grze 367 dni
Iloœæ zapisañ gry 304
Liczba odwiedzin w szpitalu 28
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 208
Przemalowania samochodów 106
Iloœæ odwiedzin na si³owni 31
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 270 próbach
53.33%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 24
Najdalszy skok na rowerze 107.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 30%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 80
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 57
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 87
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 72.22%
Utrzymane terytoria 39
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 214
Zabici zrekrutowani 100
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 198
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3601
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $690 260,00
Kasa wydana na modê $8 065,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $26,00
Kasa wydana na klub striptizerski $740,00
Kasa wydana na tuning aut $3 970,00
Kasa wydana na jedzenie $1 794,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $704 089,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $7 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $300 040,00
Kasa wygrana w kasynach $252 238,00
Kasa przegrana w kasynach $47 802,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $90 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $680,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28462 z 37675
75.55%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 164
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6202
Ludzie zniszczeni przez innych 1153
Zniszczeni kryminaliœci 384
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3386
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4740
Zniszczone pojazdy ziemne 976
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 141
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 737 927,00
Liczba przebitych kó³ 404
Liczba strza³ów w g³owê 2356
Wywo³ane po¿ary 355
Policja
Iloœæ ³apówek 73
Liczba zdobytych gwiazdek 841
Liczba straconych gwiazdek 539
EfektywnoϾ 53.33%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 81
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 893º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1231.24ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:39
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 398.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 144.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:46
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15073946.39ft
Dystans pokonany na nogach 1191775.63ft
Dystans pokonany wp³aw 50835.68ft
Dystans pokonany samochodem 8227499.00ft
Dystans pokonany rowerem 358483.59ft
Dystans pokonany motocyklem 2987983.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 172417.94ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 902577.19ft
Dystans pokonany samolotem 988937.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 167260.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 26176.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:47
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:58
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 3:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 256
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 167
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 182
Kasa zarobiona w taksówce $13 595,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 100,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 12
Kasa zarobiona jako alfons $35 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:00
Dostarczone paczki 72
Pstrykniête zdjêcia 99
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:16
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:49
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:07
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:08
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:26
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:14
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:07
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 2:36
Najlepszy czas w Barnstorming 5:27
Najlepszy czas w Military Service 15:41
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:19
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:32
Najlepszy czas w Heli Hell 8:16

Get Stats Like These!