About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ovronnaz
Last Updated: 02/04/06 17:07
Viewed 12667 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11694)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 109:36
Þaidime praëjusios dienos 367 dienos
Þaidimas iðsaugotas 304
Apsilankymai ligoninëje 28
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 208
Perdaþyti automobiliai 106
Gimnastikos salë aplankyta 31
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 270 bandymø
53.33%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 24
Tolimiausias metimas 107.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6470
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 30%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 80
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 57
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 87
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 72.22%
Priklausanèios teritorijos 39
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 214
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 100
Viso nuþudyta gaujø nariø 198
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3601
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $690.260,00
Mados biudþetas $8.065,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $26,00
Striptizo klubø biudþetas $740,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.970,00
Maisto biudþetas $1.794,00
Visas apsipirkimo biudþetas $704.089,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $7.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $300.040,00
Loðimuose laimëti pinigai $252.238,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $47.802,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $90.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
28462 ið 37675
75.55%
Sunaudota sprogmenø (kg) 164
Tavo nuþudyti þmonës 6202
Kitø nuþudyti þmonës 1153
Nuþudyti nusikaltëliai 384
Nuþudyti gaujø nariai 3386
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4740
Sunaikinti automobiliai/motociklai 976
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 141
Pridaryta þalos uþ $3.737.927,00
Perðautos padangos 404
Ðûviai á galvà 2356
Sukelti gaisrai 355
Policija
policijos kyðiai 73
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 841
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 539
Paisekimas 53.33%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 81
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 893º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1231.24ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:39
Toliausiai ant priekinio rato 398.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 144.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:46
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15073946.39ft
Pësèiomis nueita 1191775.63ft
Plaukte nuplaukta 50835.68ft
Automobiliu nuvaþiuota 8227499.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 358483.59ft
Motociklu nuvaþiuota 2987983.50ft
Laivu nuplaukta 172417.94ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 902577.19ft
Lëktuvu nuskrista 988937.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 167260.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 26176.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:47
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 15:58
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 3:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 256
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 167
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 182
Taksi uþdirbti pinigai $13.595,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.100,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 12
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $35.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 25:00
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 99
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:16
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:43
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:49
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:07
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:39
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:08
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:26
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:14
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:07
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 2:36
Geriausias laikas - Barnstorming 5:27
Geriausias laikas - Military Service 15:41
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:19
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:32
Geriausias laikas - Heli Hell 8:16

Get Stats Like These!