About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Onanist
Last Updated: 08/20/05 12:44
Viewed 44692 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Big Homie (80745)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 87:28
Miniête dni w grze 366 dni
Iloœæ zapisañ gry 583
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 111
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 220 próbach
65.91%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 110.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 39%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 83%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 36
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 28
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 11.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.15%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 512
Zabici zrekrutowani 170
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 290
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2260
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 120,00
Kasa wydana na modê $37 355,00
Kasa wydana na tatua¿e $833,00
Kasa wydana na fryzjera $2 760,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $42 700,00
Kasa wydana na jedzenie $969,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $83 337,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 464 470,00
Kasa wygrana w kasynach $43 447 920,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
37164 z 49899
74.48%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1716
Ludzie zniszczeni przez ciebie 7153
Ludzie zniszczeni przez innych 1233
Zniszczeni kryminaliœci 211
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2168
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 6619
Zniszczone pojazdy ziemne 2440
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 2145
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $16 557 640,00
Liczba przebitych kó³ 589
Liczba strza³ów w g³owê 2295
Wywo³ane po¿ary 4268
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 1056
Liczba straconych gwiazdek 486
EfektywnoϾ 65.91%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 25
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 1407º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3384.77ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 679.56ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 208.97ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 24:56
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13984459.86ft
Dystans pokonany na nogach 1279174.88ft
Dystans pokonany wp³aw 38860.77ft
Dystans pokonany samochodem 4968424.50ft
Dystans pokonany rowerem 358745.28ft
Dystans pokonany motocyklem 3758597.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 82415.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3015.16ft
Dystans pokonany helikopterem 254660.41ft
Dystans pokonany samolotem 3161949.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 42226.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 36390.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:37
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:34
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:14
Czas lotu 4:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 114
Kasa zarobiona w taksówce $15 400,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 275,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:23
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 170
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 2:29
NRG-500 Najlepszy czas 2:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:59
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:06
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:56
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:28
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:12
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 2:12
Najlepszy czas w Barnstorming 5:44
Najlepszy czas w Military Service 5:25
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:18
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:35
Najlepszy czas w Heli Hell 4:29

Get Stats Like These!