About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OA04
Last Updated: 07/12/05 05:45
Viewed 12940 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 42.25%
Ranking kryminalny Shooter (6829)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 32:53
Miniête dni w grze 134 dni
Iloœæ zapisañ gry 180
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 39
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
67 po 128 próbach
52.34%
Zamalowane tagi 34 out of 100
34%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3580
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 75%
Respekt 77%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 20%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 69%
Umiejêtnoœæ latania 20%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 16
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 27
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 66
Zabici zrekrutowani 29
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 56
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 717
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $128 000,00
Kasa wydana na modê $250,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 075,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 220,00
Kasa wydana na jedzenie $350,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $131 995,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $200 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $71,00
Kasa wygrana w kasynach $71,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $50,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 320,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14565 z 20908
69.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 61
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1733
Ludzie zniszczeni przez innych 300
Zniszczeni kryminaliœci 54
Zniszczeni cz³onkowie gangów 675
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1452
Zniszczone pojazdy ziemne 314
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 034 991,00
Liczba przebitych kó³ 156
Liczba strza³ów w g³owê 292
Wywo³ane po¿ary 617
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 316
Liczba straconych gwiazdek 166
EfektywnoϾ 52.34%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 330.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 350º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2869.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 234.99ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 198.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:56
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3142962.55ft
Dystans pokonany na nogach 405638.31ft
Dystans pokonany wp³aw 12155.12ft
Dystans pokonany samochodem 1786647.88ft
Dystans pokonany rowerem 179389.63ft
Dystans pokonany motocyklem 388126.41ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 50920.60ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 17.30ft
Dystans pokonany helikopterem 7688.24ft
Dystans pokonany samolotem 288585.72ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 20436.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3356.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:58
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 13
Najwy¿szy poziom jako medyk 9
Ludzie uratowani w misji medyka 71
Kasa zarobiona w taksówce $737,00
Podwiezieni pasa¿erowie 6
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 1
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:20
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 6:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 6:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!