About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OA04
Last Updated: 07/12/05 05:45
Viewed 12942 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 42.25%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6829)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 32:53
Þaidime praëjusios dienos 134 dienos
Þaidimas iðsaugotas 180
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
67 ið 128 bandymø
52.34%
Perpurkðti grafitai 34 out of 100
34%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3580
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 75%
Pagarba 77%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 20%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 69%
Skraidymo gabumai 20%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 3.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 16
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 29
Viso nuþudyta gaujø nariø 56
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 717
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $128.000,00
Mados biudþetas $250,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.075,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.220,00
Maisto biudþetas $350,00
Visas apsipirkimo biudþetas $131.995,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $200.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $71,00
Loðimuose laimëti pinigai $71,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14565 ið 20908
69.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 61
Tavo nuþudyti þmonës 1733
Kitø nuþudyti þmonës 300
Nuþudyti nusikaltëliai 54
Nuþudyti gaujø nariai 675
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1452
Sunaikinti automobiliai/motociklai 314
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $2.034.991,00
Perðautos padangos 156
Ðûviai á galvà 292
Sukelti gaisrai 617
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 316
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 166
Paisekimas 52.34%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 330.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 350º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2869.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 234.99ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 198.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:56
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:56
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3142962.55ft
Pësèiomis nueita 405638.31ft
Plaukte nuplaukta 12155.12ft
Automobiliu nuvaþiuota 1786647.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 179389.63ft
Motociklu nuvaþiuota 388126.41ft
Laivu nuplaukta 50920.60ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 17.30ft
Sraigtasparniu nuskrista 7688.24ft
Lëktuvu nuskrista 288585.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20436.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3356.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:58
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 13
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 9
Greitàja iðgelbëti þmonës 71
Taksi uþdirbti pinigai $737,00
Nuveþti keleiviai 6
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 1
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:20
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 6:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 6:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!