About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NykO18
Last Updated: 08/06/05 17:39
Viewed 11228 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 82.89%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8183)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 78:52
Miniête dni w grze 290 dni
Iloœæ zapisañ gry 351
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 23
Przemalowania samochodów 40
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 253 próbach
47.04%
Zamalowane tagi 60 sur 100
60%
Zrobione zdjêcia 18 sur 50
36%
Zebrane podkowy 8 sur 50
16%
Zebrane ostrygi 16 sur 50
32%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 5.50m
Ostatni wynik w tañczeniu 5820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 46%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota Capitaine
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 35
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 12.00%
Postêp z Barbar¹ 61.00%
Postêp z Katie 19.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Faible
Desert Eagle Gangster
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Faible
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 56.60%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 42
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 41
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1383
Najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $137 980,00
Kasa wydana na modê $1 915,00
Kasa wydana na tatua¿e $930,00
Kasa wydana na fryzjera $1 400,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $380,00
Kasa wydana na tuning aut $66 550,00
Kasa wydana na jedzenie $157,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $202 482,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 029 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $101 152,00
Kasa wygrana w kasynach $40 588,00
Kasa przegrana w kasynach $60 564,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $20 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 680,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13490 z 19955
67.6%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 217
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3088
Ludzie zniszczeni przez innych 665
Zniszczeni kryminaliœci 78
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1295
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2631
Zniszczone pojazdy ziemne 879
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 128
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 890 491,00
Liczba przebitych kó³ 235
Liczba strza³ów w g³owê 1224
Wywo³ane po¿ary 405
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 554
Liczba straconych gwiazdek 365
EfektywnoϾ 47.04%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double cascade de taré
Najd³uszy skok 1867.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 985º
Unikalne skoki znalezione 25 sur 70
35.71%
Unikalne skoki wykonane 13 sur 70
18.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 424.85m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 82.72m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 75.45m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3094138.21m
Dystans pokonany na nogach 381168.69m
Dystans pokonany wp³aw 10697.87m
Dystans pokonany samochodem 1629217.00m
Dystans pokonany rowerem 50360.28m
Dystans pokonany motocyklem 572727.13m
Dystans pokonany ³odzi¹ 65692.89m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 741.73m
Dystans pokonany helikopterem 153153.28m
Dystans pokonany samolotem 222405.34m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7451.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 523.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 0:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 1
Ugaszone po¿ary 2
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 121
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 530,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 193
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:48
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!