About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NykO18
Last Updated: 08/06/05 17:39
Viewed 11219 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.89%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8183)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 78:52
Þaidime praëjusios dienos 290 dienos
Þaidimas iðsaugotas 351
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 23
Perdaþyti automobiliai 40
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 253 bandymø
47.04%
Perpurkðti grafitai 60 sur 100
60%
Nuotraukos 18 sur 50
36%
Surinktos pasagos 8 sur 50
16%
Surinktos kriauklës 16 sur 50
32%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 5.50m
paskutinis ðokiø rezultatas 5820
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 46%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Capitaine
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 35
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 12.00%
Progresas su Barbara 61.00%
Progresas su Katie 19.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Tueur
Pistoletas su duslintuvu Faible
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Tueur
Nupjautavamzdis Faible
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 56.60%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 30
Verbuoti gaujos nariai 42
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 41
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1383
Didþiausia gauja Familles de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $137.980,00
Mados biudþetas $1.915,00
Tatuiruoèiø biudþetas $930,00
Kirpyklø biudþetas $1.400,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $380,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $66.550,00
Maisto biudþetas $157,00
Visas apsipirkimo biudþetas $202.482,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.029.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $101.152,00
Loðimuose laimëti pinigai $40.588,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $60.564,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $20.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13490 ið 19955
67.6%
Sunaudota sprogmenø (kg) 217
Tavo nuþudyti þmonës 3088
Kitø nuþudyti þmonës 665
Nuþudyti nusikaltëliai 78
Nuþudyti gaujø nariai 1295
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2631
Sunaikinti automobiliai/motociklai 879
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $2.890.491,00
Perðautos padangos 235
Ðûviai á galvà 1224
Sukelti gaisrai 405
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 554
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 365
Paisekimas 47.04%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double cascade de taré
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1867.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 985º
Rasti unikalûs ðuoliai 25 sur 70
35.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 13 sur 70
18.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 424.85m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 82.72m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 75.45m
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3094138.21m
Pësèiomis nueita 381168.69m
Plaukte nuplaukta 10697.87m
Automobiliu nuvaþiuota 1629217.00m
Dviraèiu nuvaþiuota 50360.28m
Motociklu nuvaþiuota 572727.13m
Laivu nuplaukta 65692.89m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 741.73m
Sraigtasparniu nuskrista 153153.28m
Lëktuvu nuskrista 222405.34m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7451.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 523.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:26
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 0:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 1
Uþgesinti gaisrai 2
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 121
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.530,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 193
Pereiti tiro lygiai 12 sur 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 sur 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:48
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:41
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!