About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nydelaw
Last Updated: 06/26/05 15:58
Viewed 12345 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.89%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7079)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 37:24
Þaidime praëjusios dienos 138 dienos
Þaidimas iðsaugotas 178
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 200
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 136 bandymø
87.5%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 10 out of 50
20%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3430
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 50%
Raumenys 32%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 74%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 40.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1787
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.220,00
Mados biudþetas $180,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.955,00
Maisto biudþetas $2,00
Visas apsipirkimo biudþetas $15.007,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $200,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $200,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12525 ið 24523
51.07%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 2900
Kitø nuþudyti þmonës 380
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 1711
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2623
Sunaikinti automobiliai/motociklai 449
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 111
Pridaryta þalos uþ $1.559.375,00
Perðautos padangos 174
Ðûviai á galvà 1766
Sukelti gaisrai 370
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 87.5%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 270º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1215.73ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 246.22ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 199.02ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5079823.76ft
Pësèiomis nueita 637598.88ft
Plaukte nuplaukta 13523.89ft
Automobiliu nuvaþiuota 2458985.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 207931.70ft
Motociklu nuvaþiuota 769166.56ft
Laivu nuplaukta 25242.93ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2752.51ft
Sraigtasparniu nuskrista 242370.94ft
Lëktuvu nuskrista 610834.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 75960.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35456.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:39
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:54
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:27
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:10
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:10
Geriausias laikas - Barnstorming 5:10
Geriausias laikas - Military Service 5:20
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:37
Geriausias laikas - Heli Hell 8:47

Get Stats Like These!