About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nucar
Last Updated: 07/18/05 14:05
Viewed 13844 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 26.74%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3432)
Paskutinë Pereita Misija T-bone Mendez
Þaidimo laikas 12:36
Þaidime praëjusios dienos 45 dienos
Þaidimas iðsaugotas 16
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 59
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
48 ið 90 bandymø
53.33%
Perpurkðti grafitai 6 von 100
6%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 0 von 50
0%
Surinktos kriauklës 0 von 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4630
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 45%
Pagarba 21%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 40%
Raumenys 42%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 55%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Schlecht
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 13
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 202
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $11.200,00
Mados biudþetas $40,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.440,00
Maisto biudþetas $284,00
Visas apsipirkimo biudþetas $13.914,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $30.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4903 ið 8769
55.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 37
Tavo nuþudyti þmonës 648
Kitø nuþudyti þmonës 219
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 167
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 421
Sunaikinti automobiliai/motociklai 144
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 84
Pridaryta þalos uþ $826.108,00
Perðautos padangos 89
Ðûviai á galvà 137
Sukelti gaisrai 263
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 109
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 65
Paisekimas 53.33%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 60.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 448º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 2.51m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 4.63m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 459755.98m
Pësèiomis nueita 32300.25m
Plaukte nuplaukta 460.02m
Automobiliu nuvaþiuota 299125.13m
Dviraèiu nuvaþiuota 17866.94m
Motociklu nuvaþiuota 95004.64m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13440.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1559.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:17
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $5.940,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 8 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:45
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!