About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Noshadow
Last Updated: 06/22/05 03:24
Viewed 12180 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 88.24%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10386)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 51:52
Miniête dni w grze 186 dni
Iloœæ zapisañ gry 208
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 58
Przemalowania samochodów 121
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 201 próbach
64.18%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 102.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4950
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 63%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 67%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 31.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 50
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 64.81%
Utrzymane terytoria 35
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 35
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 75
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2000
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $86 340,00
Kasa wydana na modê $9 155,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $23 140,00
Kasa wydana na jedzenie $570,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $116 555,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $11 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 264 504,00
Kasa wygrana w kasynach $6 354 454,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 9
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 620,00
Najwiêkszy ³up $1 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23138 z 27815
83.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 102
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4296
Ludzie zniszczeni przez innych 655
Zniszczeni kryminaliœci 150
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1912
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3789
Zniszczone pojazdy ziemne 849
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 252 361,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1669
Wywo³ane po¿ary 367
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 509
Liczba straconych gwiazdek 440
EfektywnoϾ 64.18%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 303.33ft
Najwy¿szy skok 22
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 343º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 5175.24ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 186.34ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 82.98ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:22
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7264074.14ft
Dystans pokonany na nogach 568566.94ft
Dystans pokonany wp³aw 5322.22ft
Dystans pokonany samochodem 4408215.50ft
Dystans pokonany rowerem 115025.90ft
Dystans pokonany motocyklem 1401665.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28283.27ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 112563.48ft
Dystans pokonany samolotem 622787.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1643.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:12
Czas lotu 1:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 935,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:12
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:29
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:54
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:15
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:46
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:14
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 2:25
Najlepszy czas w Barnstorming 5:02
Najlepszy czas w Military Service 7:26
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:36
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:25
Najlepszy czas w Heli Hell 5:32

Get Stats Like These!