About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Noshadow
Last Updated: 06/22/05 03:24
Viewed 12184 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 88.24%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10386)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 51:52
Þaidime praëjusios dienos 186 dienos
Þaidimas iðsaugotas 208
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 58
Perdaþyti automobiliai 121
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 201 bandymø
64.18%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 102.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4950
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 63%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 65%
Loðimai 67%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 31.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 50
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 64.81%
Priklausanèios teritorijos 35
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 35
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 75
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2000
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $86.340,00
Mados biudþetas $9.155,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $23.140,00
Maisto biudþetas $570,00
Visas apsipirkimo biudþetas $116.555,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $11.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.264.504,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.354.454,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 9
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.620,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23138 ið 27815
83.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 102
Tavo nuþudyti þmonës 4296
Kitø nuþudyti þmonës 655
Nuþudyti nusikaltëliai 150
Nuþudyti gaujø nariai 1912
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3789
Sunaikinti automobiliai/motociklai 849
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $3.252.361,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 1669
Sukelti gaisrai 367
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 509
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 440
Paisekimas 64.18%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 303.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 22
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 343º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 5175.24ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:27
Toliausiai ant priekinio rato 186.34ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:23
Toliausiai dviem ratais 82.98ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7264074.14ft
Pësèiomis nueita 568566.94ft
Plaukte nuplaukta 5322.22ft
Automobiliu nuvaþiuota 4408215.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 115025.90ft
Motociklu nuvaþiuota 1401665.75ft
Laivu nuplaukta 28283.27ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 112563.48ft
Lëktuvu nuskrista 622787.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1643.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:43
Laikas su raketine kuprine 1:12
Skrydþiø laikas 1:03
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.935,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:12
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:29
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:54
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:15
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:46
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:01
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:14
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 2:25
Geriausias laikas - Barnstorming 5:02
Geriausias laikas - Military Service 7:26
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:36
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:25
Geriausias laikas - Heli Hell 5:32

Get Stats Like These!