About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Noni
Last Updated: 08/05/05 06:20
Viewed 10770 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.96%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9366)
Ostatnia Wykonana Misja Vinewood
Czas grania 50:15
Miniête dni w grze 218 dni
Iloœæ zapisañ gry 359
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 15
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 27
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
123 po 169 próbach
72.78%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3200
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 58.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 65
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 52
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2196
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 694 100,00
Kasa wydana na modê $22 480,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $15 114,00
Kasa wydana na jedzenie $137,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 731 281,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 029 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 938 000,00
Kasa wygrana w kasynach $4 383 500,00
Kasa przegrana w kasynach $554 500,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 9
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 120,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22399 z 25970
86.25%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 186
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4486
Ludzie zniszczeni przez innych 498
Zniszczeni kryminaliœci 33
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2158
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4093
Zniszczone pojazdy ziemne 772
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 121
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 689 040,00
Liczba przebitych kó³ 206
Liczba strza³ów w g³owê 2980
Wywo³ane po¿ary 655
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 535
Liczba straconych gwiazdek 316
EfektywnoϾ 72.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 490.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 899º
Unikalne skoki znalezione 50 out of 70
71.43%
Unikalne skoki wykonane 43 out of 70
61.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1801.86ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 376.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 48.09ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:44
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:44
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7205465.42ft
Dystans pokonany na nogach 805652.88ft
Dystans pokonany wp³aw 8661.24ft
Dystans pokonany samochodem 3798264.00ft
Dystans pokonany rowerem 53652.68ft
Dystans pokonany motocyklem 1800812.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 42225.06ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 174746.42ft
Dystans pokonany samolotem 392044.47ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 110030.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 19376.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:39
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 32
Kasa zarobiona w taksówce $15 614,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 11 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:30
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 5
Najlepszy czas w Freeway 2:54
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:48
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:41
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:56
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:09
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:16
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:05
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!