About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Noni
Last Updated: 08/05/05 06:20
Viewed 12352 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.96%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9366)
Paskutinë Pereita Misija Vinewood
Þaidimo laikas 50:15
Þaidime praëjusios dienos 218 dienos
Þaidimas iðsaugotas 359
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 15
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
123 ið 169 bandymø
72.78%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3200
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 58.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 65
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 52
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2196
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.694.100,00
Mados biudþetas $22.480,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $15.114,00
Maisto biudþetas $137,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.731.281,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.029.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.938.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.383.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $554.500,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 9
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.120,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22399 ið 25970
86.25%
Sunaudota sprogmenø (kg) 186
Tavo nuþudyti þmonës 4486
Kitø nuþudyti þmonës 498
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 2158
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4093
Sunaikinti automobiliai/motociklai 772
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 121
Pridaryta þalos uþ $3.689.040,00
Perðautos padangos 206
Ðûviai á galvà 2980
Sukelti gaisrai 655
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 535
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 316
Paisekimas 72.78%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 490.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 899º
Rasti unikalûs ðuoliai 50 out of 70
71.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 43 out of 70
61.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1801.86ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 376.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 48.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:44
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:44
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7205465.42ft
Pësèiomis nueita 805652.88ft
Plaukte nuplaukta 8661.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 3798264.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 53652.68ft
Motociklu nuvaþiuota 1800812.00ft
Laivu nuplaukta 42225.06ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 174746.42ft
Lëktuvu nuskrista 392044.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 110030.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19376.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:39
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 7
Greitàja iðgelbëti þmonës 32
Taksi uþdirbti pinigai $15.614,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:30
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 5
Geriausias laikas - Freeway 2:54
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:48
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:56
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:16
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:05
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!