About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nokia
Last Updated: 06/23/05 14:08
Viewed 11499 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.96%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7524)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 26:33
Miniête dni w grze 111 dni
Iloœæ zapisañ gry 148
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 6
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 134 próbach
76.12%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3780
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 35%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 10%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 50%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 45
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 112
Zabici zrekrutowani 85
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 117
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1515
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $54 700,00
Kasa wydana na modê $860,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $90,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $74 888,00
Kasa wydana na jedzenie $68,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $126 216,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $386 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11284 z 19432
58.07%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1120
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2952
Ludzie zniszczeni przez innych 503
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1450
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2230
Zniszczone pojazdy ziemne 576
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 148
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 539 799,00
Liczba przebitych kó³ 179
Liczba strza³ów w g³owê 893
Wywo³ane po¿ary 1154
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 252
Liczba straconych gwiazdek 176
EfektywnoϾ 76.12%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 258º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 730.54ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 55.61ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3583416.61ft
Dystans pokonany na nogach 298618.72ft
Dystans pokonany wp³aw 8366.91ft
Dystans pokonany samochodem 2257455.25ft
Dystans pokonany rowerem 23262.57ft
Dystans pokonany motocyklem 468430.47ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 12244.93ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 51137.30ft
Dystans pokonany samolotem 438927.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 24973.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:42
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 37
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 13 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!