About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nokia
Last Updated: 06/23/05 14:08
Viewed 11507 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7524)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 26:33
Þaidime praëjusios dienos 111 dienos
Þaidimas iðsaugotas 148
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 6
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 134 bandymø
76.12%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3780
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 35%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 10%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 50%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 45
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 112
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 85
Viso nuþudyta gaujø nariø 117
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1515
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $54.700,00
Mados biudþetas $860,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $90,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $74.888,00
Maisto biudþetas $68,00
Visas apsipirkimo biudþetas $126.216,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.400,00
Nuosavybës biudþetas $386.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11284 ið 19432
58.07%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1120
Tavo nuþudyti þmonës 2952
Kitø nuþudyti þmonës 503
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 1450
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2230
Sunaikinti automobiliai/motociklai 576
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 148
Pridaryta þalos uþ $2.539.799,00
Perðautos padangos 179
Ðûviai á galvà 893
Sukelti gaisrai 1154
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 252
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 176
Paisekimas 76.12%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 19
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 258º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 730.54ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 55.61ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3583416.61ft
Pësèiomis nueita 298618.72ft
Plaukte nuplaukta 8366.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 2257455.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 23262.57ft
Motociklu nuvaþiuota 468430.47ft
Laivu nuplaukta 12244.93ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 51137.30ft
Lëktuvu nuskrista 438927.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 24973.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:42
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 37
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 13 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!