About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NoName
Last Updated: 07/08/05 00:10
Viewed 11319 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.17%
Ranking kryminalny Shooter (5049)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 36:02
Miniête dni w grze 146 dni
Iloœæ zapisañ gry 222
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 240
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 154 próbach
67.53%
Zamalowane tagi 24 out of 100
24%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 12 out of 50
24%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 83.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 49%
Respekt 42%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 28%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 57%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 3%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 72.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 132
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $130 740,00
Kasa wydana na modê $5 240,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 165,00
Kasa wydana na fryzjera $980,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 230,00
Kasa wydana na jedzenie $146,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $141 201,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $351 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $51 710,00
Kasa wygrana w kasynach $212 540,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $134 760,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 500,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7571 z 17213
43.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 111
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1021
Ludzie zniszczeni przez innych 255
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 94
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 894
Zniszczone pojazdy ziemne 223
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 100
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 295 359,00
Liczba przebitych kó³ 134
Liczba strza³ów w g³owê 247
Wywo³ane po¿ary 771
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 148
Liczba straconych gwiazdek 116
EfektywnoϾ 67.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 4460.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1035º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 568.15ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 209.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 63.66ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4212975.11ft
Dystans pokonany na nogach 460578.91ft
Dystans pokonany wp³aw 5252.00ft
Dystans pokonany samochodem 2290023.00ft
Dystans pokonany rowerem 155412.20ft
Dystans pokonany motocyklem 649056.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 34398.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7005.47ft
Dystans pokonany helikopterem 80303.77ft
Dystans pokonany samolotem 521061.41ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 9883.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 0:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 3
Ugaszone po¿ary 12
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $52,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 43
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:30
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:58
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 3:25
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!