About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NoName
Last Updated: 07/08/05 00:10
Viewed 11253 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.17%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5049)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 36:02
Þaidime praëjusios dienos 146 dienos
Þaidimas iðsaugotas 222
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 240
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 154 bandymø
67.53%
Perpurkðti grafitai 24 out of 100
24%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 12 out of 50
24%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 20lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 83.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3430
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 49%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 28%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 57%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 78%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 3%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 72.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 13
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 132
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $130.740,00
Mados biudþetas $5.240,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.165,00
Kirpyklø biudþetas $980,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.230,00
Maisto biudþetas $146,00
Visas apsipirkimo biudþetas $141.201,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $351.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $51.710,00
Loðimuose laimëti pinigai $212.540,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $134.760,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.500,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7571 ið 17213
43.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 111
Tavo nuþudyti þmonës 1021
Kitø nuþudyti þmonës 255
Nuþudyti nusikaltëliai 8
Nuþudyti gaujø nariai 94
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 894
Sunaikinti automobiliai/motociklai 223
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 100
Pridaryta þalos uþ $1.295.359,00
Perðautos padangos 134
Ðûviai á galvà 247
Sukelti gaisrai 771
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 148
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 116
Paisekimas 67.53%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 4460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1035º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 568.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 209.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 63.66ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4212975.11ft
Pësèiomis nueita 460578.91ft
Plaukte nuplaukta 5252.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 2290023.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 155412.20ft
Motociklu nuvaþiuota 649056.56ft
Laivu nuplaukta 34398.46ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 7005.47ft
Sraigtasparniu nuskrista 80303.77ft
Lëktuvu nuskrista 521061.41ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 9883.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:17
Skrydþiø laikas 0:56
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 12
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $52,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 43
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:02
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:30
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:58
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 3:25
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!