About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nlmichiej
Last Updated: 07/09/05 10:46
Viewed 12324 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.61%
Ranking kryminalny Shooter (6083)
Ostatnia Wykonana Misja Bandito County
Czas grania 43:39
Miniête dni w grze 176 dni
Iloœæ zapisañ gry 132
Liczba odwiedzin w szpitalu 62
Razy utopiony 1
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 275 próbach
43.27%
Zamalowane tagi 17 out of 100
17%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 81%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 45%
Musku³y 88%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 39.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 33
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 56.60%
Utrzymane terytoria 30
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1184
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $75 220,00
Kasa wydana na modê $27 735,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 015,00
Kasa wydana na fryzjera $1 750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 980,00
Kasa wydana na jedzenie $54,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $113 304,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $828 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 250,00
Kasa wygrana w kasynach $2 500,00
Kasa przegrana w kasynach $2 750,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 500,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13636 z 22931
59.47%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 112
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2776
Ludzie zniszczeni przez innych 639
Zniszczeni kryminaliœci 13
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1091
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1707
Zniszczone pojazdy ziemne 682
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 938 831,00
Liczba przebitych kó³ 143
Liczba strza³ów w g³owê 743
Wywo³ane po¿ary 377
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 380
Liczba straconych gwiazdek 195
EfektywnoϾ 43.27%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 300.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 683º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.96ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6122794.36ft
Dystans pokonany na nogach 490468.78ft
Dystans pokonany wp³aw 13697.40ft
Dystans pokonany samochodem 3572393.75ft
Dystans pokonany rowerem 36583.46ft
Dystans pokonany motocyklem 855011.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 55460.29ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 154220.17ft
Dystans pokonany samolotem 879639.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 56953.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8366.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:40
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $7 500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 11 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:19
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:02
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:58
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:59
Najlepszy czas w Barnstorming 5:39
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:20
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:25
Najlepszy czas w Heli Hell 5:26

Get Stats Like These!