About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nlmichiej
Last Updated: 07/09/05 10:46
Viewed 11187 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.61%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6083)
Paskutinë Pereita Misija Bandito County
Þaidimo laikas 43:39
Þaidime praëjusios dienos 176 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 62
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 275 bandymø
43.27%
Perpurkðti grafitai 17 out of 100
17%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2650
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 81%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 45%
Raumenys 88%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 78%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 39.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 33
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 56.60%
Priklausanèios teritorijos 30
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 30
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1184
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $75.220,00
Mados biudþetas $27.735,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.015,00
Kirpyklø biudþetas $1.750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.980,00
Maisto biudþetas $54,00
Visas apsipirkimo biudþetas $113.304,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $828.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.250,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $2.750,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.500,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.500,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13636 ið 22931
59.47%
Sunaudota sprogmenø (kg) 112
Tavo nuþudyti þmonës 2776
Kitø nuþudyti þmonës 639
Nuþudyti nusikaltëliai 13
Nuþudyti gaujø nariai 1091
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1707
Sunaikinti automobiliai/motociklai 682
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $1.938.831,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 743
Sukelti gaisrai 377
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 380
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 195
Paisekimas 43.27%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 300.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 683º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 67.96ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6122794.36ft
Pësèiomis nueita 490468.78ft
Plaukte nuplaukta 13697.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 3572393.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 36583.46ft
Motociklu nuvaþiuota 855011.38ft
Laivu nuplaukta 55460.29ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 154220.17ft
Lëktuvu nuskrista 879639.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 56953.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8366.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:19
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:40
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $7.500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.500,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:22
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:19
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:02
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:41
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:08
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:58
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:59
Geriausias laikas - Barnstorming 5:39
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:20
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:25
Geriausias laikas - Heli Hell 5:26

Get Stats Like These!