About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nizki
Last Updated: 06/22/05 16:22
Viewed 12449 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Soldier (27794)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 32:25
Miniête dni w grze 130 dni
Iloœæ zapisañ gry 172
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 103
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 108
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 135 próbach
81.48%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 49 out of 50
98%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 7400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 48%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 70%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1852
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $19 200,00
Kasa wydana na modê $27 710,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 934,00
Kasa wydana na fryzjera $1 740,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $300,00
Kasa wydana na tuning aut $43 407,00
Kasa wydana na jedzenie $942,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $93 083,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $72 500,00
Kasa wygrana w kasynach $854 058,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $840 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
35715 z 47403
75.34%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1191
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3828
Ludzie zniszczeni przez innych 325
Zniszczeni kryminaliœci 45
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1834
Zabicia od ostatniego zapisania gry 102
Zanotowane zabójstwa 3350
Zniszczone pojazdy ziemne 1051
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 144
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 609 301,00
Liczba przebitych kó³ 404
Liczba strza³ów w g³owê 984
Wywo³ane po¿ary 1253
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 14920
Liczba straconych gwiazdek 139
EfektywnoϾ 81.48%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 295º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1143.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 303.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 149.68ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3411933.99ft
Dystans pokonany na nogach 349401.69ft
Dystans pokonany wp³aw 11671.83ft
Dystans pokonany samochodem 1495651.50ft
Dystans pokonany rowerem 77009.23ft
Dystans pokonany motocyklem 862778.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 72261.79ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 66321.20ft
Dystans pokonany samolotem 406098.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18076.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 52663.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:53
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:23
Czas lotu 0:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 31
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:04
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!