About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nitty
Last Updated: 06/27/05 15:14
Viewed 10816 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 12.83%
Nusikaltëlio reitingas Street Cat (670)
Paskutinë Pereita Misija Gray Imports
Þaidimo laikas 22:29
Þaidime praëjusios dienos 79 dienos
Þaidimas iðsaugotas 20
Apsilankymai ligoninëje 30
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 76
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
22 ið 62 bandymø
35.48%
Perpurkðti grafitai 29 out of 100
29%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 970
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 34%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 39%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 16%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 25%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 95.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 8
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 51
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 95
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 437
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $800,00
Mados biudþetas $685,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $2.010,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $600,00
Maisto biudþetas $700,00
Visas apsipirkimo biudþetas $5.765,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $10.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3887 ið 7386
52.63%
Sunaudota sprogmenø (kg) 26
Tavo nuþudyti þmonës 1077
Kitø nuþudyti þmonës 301
Nuþudyti nusikaltëliai 23
Nuþudyti gaujø nariai 408
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 7
Viso teisëtø nuþudymø 379
Sunaikinti automobiliai/motociklai 116
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $229.811,00
Perðautos padangos 124
Ðûviai á galvà 276
Sukelti gaisrai 18
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 165
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 112
Paisekimas 35.48%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 176.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 201º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 779.84ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 107.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 115.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1418679.9ft
Pësèiomis nueita 288977.19ft
Plaukte nuplaukta 1231.14ft
Automobiliu nuvaþiuota 673862.69ft
Dviraèiu nuvaþiuota 55473.42ft
Motociklu nuvaþiuota 231382.13ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 123083.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 44670.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:23
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 25:35
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 3
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:05
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!