About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nitroglycerine
Last Updated: 08/25/06 11:25
Viewed 10445 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.61%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11424)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 74:14
Miniête dni w grze 292 dni
Iloœæ zapisañ gry 403
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 137
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 200 próbach
56.5%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 46 out of 50
92%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 8.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 48%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 82%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 30
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 90.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 48.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 23
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 670
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $321 660,00
Kasa wydana na modê $39 170,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 634,00
Kasa wydana na fryzjera $2 630,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $188 037,00
Kasa wydana na jedzenie $835,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $548 266,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $939 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 029 325,00
Kasa wygrana w kasynach $13 985 575,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $9 117 075,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 010 000,00
Iloœc zrabowanych domów 38
Liczba sprzedanych ³upów 143
Kasa zarobiona na w³amaniach $37 700,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14205 z 23801
59.68%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 154
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2880
Ludzie zniszczeni przez innych 448
Zniszczeni kryminaliœci 31
Zniszczeni cz³onkowie gangów 612
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2299
Zniszczone pojazdy ziemne 654
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 191
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 200 245,00
Liczba przebitych kó³ 160
Liczba strza³ów w g³owê 527
Wywo³ane po¿ary 654
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 508
Liczba straconych gwiazdek 352
EfektywnoϾ 56.5%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1381º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.54ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 198.65ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 155.61ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6613510.76ft
Dystans pokonany na nogach 634216.69ft
Dystans pokonany wp³aw 23880.25ft
Dystans pokonany samochodem 3937349.50ft
Dystans pokonany rowerem 312716.13ft
Dystans pokonany motocyklem 723647.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 43184.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 72457.48ft
Dystans pokonany samolotem 727918.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 129353.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8786.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:34
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 144
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $28 708,00
Podwiezieni pasa¿erowie 54
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 9
Kasa zarobiona jako alfons $12 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:52
Dostarczone paczki 83
Pstrykniête zdjêcia 174
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 21
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:11
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 5:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 3:27
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!