About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nitroglycerine
Last Updated: 08/25/06 11:25
Viewed 10394 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.61%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11424)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 74:14
Þaidime praëjusios dienos 292 dienos
Þaidimas iðsaugotas 403
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 137
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 200 bandymø
56.5%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 46 out of 50
92%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 8.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 48%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 45%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 82%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 30
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 90.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 48.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 13
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 23
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 670
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $321.660,00
Mados biudþetas $39.170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.634,00
Kirpyklø biudþetas $2.630,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $188.037,00
Maisto biudþetas $835,00
Visas apsipirkimo biudþetas $548.266,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $939.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9.029.325,00
Loðimuose laimëti pinigai $13.985.575,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $9.117.075,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.010.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 38
Parduota pavogtø dalykø 143
Vagystëmis uþdirbti pinigai $37.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14205 ið 23801
59.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 154
Tavo nuþudyti þmonës 2880
Kitø nuþudyti þmonës 448
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 612
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2299
Sunaikinti automobiliai/motociklai 654
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 191
Pridaryta þalos uþ $2.200.245,00
Perðautos padangos 160
Ðûviai á galvà 527
Sukelti gaisrai 654
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 508
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 352
Paisekimas 56.5%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1381º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.54ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 198.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 155.61ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6613510.76ft
Pësèiomis nueita 634216.69ft
Plaukte nuplaukta 23880.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 3937349.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 312716.13ft
Motociklu nuvaþiuota 723647.56ft
Laivu nuplaukta 43184.46ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72457.48ft
Lëktuvu nuskrista 727918.69ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 129353.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8786.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:34
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 144
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $28.708,00
Nuveþti keleiviai 54
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 9
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 25:52
Pristatyti siuntiniai 83
Padarytos nuotraukos 174
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:11
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 3:27
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!