About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nismo44
Last Updated: 06/26/05 20:19
Viewed 11469 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.66%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7870)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 62:56
Miniête dni w grze 225 dni
Iloœæ zapisañ gry 241
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 180
Liczba zjedzonych posi³ków 139
Przemalowania samochodów 52
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 445
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 177 próbach
61.02%
Zamalowane tagi 33 out of 100
33%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 9 out of 50
18%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 140.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 39%
Musku³y 48%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 6.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.11%
Utrzymane terytoria 52
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 68
Zabici zrekrutowani 36
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 131
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2102
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 098 380,00
Kasa wydana na modê $79 454,00
Kasa wydana na tatua¿e $600,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $85 312,00
Kasa wydana na jedzenie $1 108,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 259 004,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $774 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $32 590 818,00
Kasa wygrana w kasynach $24 209 750,00
Kasa przegrana w kasynach $8 381 068,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 45
Kasa zarobiona na w³amaniach $28 060,00
Najwiêkszy ³up $27 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20494 z 26974
75.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 522
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4804
Ludzie zniszczeni przez innych 544
Zniszczeni kryminaliœci 305
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2076
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4335
Zniszczone pojazdy ziemne 885
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 836 998,00
Liczba przebitych kó³ 276
Liczba strza³ów w g³owê 1499
Wywo³ane po¿ary 453
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 4832
Liczba straconych gwiazdek 381
EfektywnoϾ 61.02%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 546.67ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 389º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2972.07ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 715.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 119.60ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:09
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6109712ft
Dystans pokonany na nogach 813020.06ft
Dystans pokonany wp³aw 15432.61ft
Dystans pokonany samochodem 3131265.00ft
Dystans pokonany rowerem 172602.69ft
Dystans pokonany motocyklem 1035394.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28642.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 122249.97ft
Dystans pokonany samolotem 729367.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 61736.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:36
Czas lotu 1:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 22
Kryminaliœci zabici w Vigilante 219
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $6 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 11 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 21
Pstrykniête zdjêcia 59
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:01
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!