About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nismo44
Last Updated: 06/26/05 20:19
Viewed 11471 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.66%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7870)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 62:56
Þaidime praëjusios dienos 225 dienos
Þaidimas iðsaugotas 241
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 180
Suvalgyti patiekalai 139
Perdaþyti automobiliai 52
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 445
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 177 bandymø
61.02%
Perpurkðti grafitai 33 out of 100
33%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 9 out of 50
18%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 140.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2750
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 39%
Raumenys 48%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 6.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.11%
Priklausanèios teritorijos 52
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 68
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 36
Viso nuþudyta gaujø nariø 131
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2102
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.098.380,00
Mados biudþetas $79.454,00
Tatuiruoèiø biudþetas $600,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $85.312,00
Maisto biudþetas $1.108,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.259.004,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.100,00
Nuosavybës biudþetas $774.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $32.590.818,00
Loðimuose laimëti pinigai $24.209.750,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $8.381.068,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 45
Vagystëmis uþdirbti pinigai $28.060,00
Didþiausias vagysèiø grobis $27.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20494 ið 26974
75.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 522
Tavo nuþudyti þmonës 4804
Kitø nuþudyti þmonës 544
Nuþudyti nusikaltëliai 305
Nuþudyti gaujø nariai 2076
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4335
Sunaikinti automobiliai/motociklai 885
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $3.836.998,00
Perðautos padangos 276
Ðûviai á galvà 1499
Sukelti gaisrai 453
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 4832
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 381
Paisekimas 61.02%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 546.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 389º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2972.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 715.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 119.60ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:09
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6109712ft
Pësèiomis nueita 813020.06ft
Plaukte nuplaukta 15432.61ft
Automobiliu nuvaþiuota 3131265.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 172602.69ft
Motociklu nuvaþiuota 1035394.88ft
Laivu nuplaukta 28642.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 122249.97ft
Lëktuvu nuskrista 729367.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 61736.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:09
Laikas su raketine kuprine 0:36
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 22
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 219
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.600,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 21
Padarytos nuotraukos 59
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:01
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!