About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nightwish
Last Updated: 08/10/05 16:58
Viewed 10453 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 94.12%
Ranking kryminalny Boss Hawg (106498)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 91:23
Miniête dni w grze 364 dni
Iloœæ zapisañ gry 469
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 53
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
135 po 271 próbach
49.82%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3080
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 55%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 12
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 19.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 28.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 55
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 55
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 64
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1867
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $973 840,00
Kasa wydana na modê $20 274,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 346,00
Kasa wydana na fryzjera $1 600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $53 760,00
Kasa wydana na jedzenie $388,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 046 308,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $229 240 832,00
Kasa wygrana w kasynach $717 189 696,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 24
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 720,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18109 z 34080
53.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 534
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3854
Ludzie zniszczeni przez innych 595
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1796
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2897
Zniszczone pojazdy ziemne 662
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 129
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 764 758,00
Liczba przebitych kó³ 219
Liczba strza³ów w g³owê 638
Wywo³ane po¿ary 673
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 688
Liczba straconych gwiazdek 449
EfektywnoϾ 49.82%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6230.00ft
Najwy¿szy skok 40
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1179º
Unikalne skoki znalezione 20 out of 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 15 out of 70
21.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3304.01ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 2:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 275.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 182.44ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:29
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14196304.26ft
Dystans pokonany na nogach 963549.44ft
Dystans pokonany wp³aw 43460.80ft
Dystans pokonany samochodem 6869790.50ft
Dystans pokonany rowerem 412644.28ft
Dystans pokonany motocyklem 3825070.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 106017.43ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 903.18ft
Dystans pokonany helikopterem 373078.75ft
Dystans pokonany samolotem 1472159.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 111370.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18260.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:13
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:10
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:15
Czas lotu 2:40
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 109
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $24 071,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 340,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:21
Dostarczone paczki 56
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:44
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:44
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:01
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:44
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 4
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:30
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:08
Najlepszy czas w Barnstorming 5:00
Najlepszy czas w Military Service 6:51
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:44
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:05
Najlepszy czas w Heli Hell 6:09

Get Stats Like These!