About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nightwish
Last Updated: 08/10/05 16:58
Viewed 10502 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 94.12%
Nusikaltëlio reitingas Boss Hawg (106498)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 91:23
Þaidime praëjusios dienos 364 dienos
Þaidimas iðsaugotas 469
Apsilankymai ligoninëje 33
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 53
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
135 ið 271 bandymø
49.82%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3080
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 55%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 19.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 28.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 55
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 55
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 64
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1867
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $973.840,00
Mados biudþetas $20.274,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.346,00
Kirpyklø biudþetas $1.600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $53.760,00
Maisto biudþetas $388,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.046.308,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $229.240.832,00
Loðimuose laimëti pinigai $717.189.696,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 24
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18109 ið 34080
53.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 534
Tavo nuþudyti þmonës 3854
Kitø nuþudyti þmonës 595
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 1796
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2897
Sunaikinti automobiliai/motociklai 662
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 129
Pridaryta þalos uþ $2.764.758,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 638
Sukelti gaisrai 673
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 688
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 449
Paisekimas 49.82%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 40
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1179º
Rasti unikalûs ðuoliai 20 out of 70
28.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3304.01ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 2:26
Toliausiai ant priekinio rato 275.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 182.44ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:29
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14196304.26ft
Pësèiomis nueita 963549.44ft
Plaukte nuplaukta 43460.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 6869790.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 412644.28ft
Motociklu nuvaþiuota 3825070.25ft
Laivu nuplaukta 106017.43ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 903.18ft
Sraigtasparniu nuskrista 373078.75ft
Lëktuvu nuskrista 1472159.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 111370.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18260.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:13
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:10
Laikas su raketine kuprine 1:15
Skrydþiø laikas 2:40
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 109
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $24.071,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.340,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 21:21
Pristatyti siuntiniai 56
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:44
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:44
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:47
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:00
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:01
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:44
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:02
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 4
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:30
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:08
Geriausias laikas - Barnstorming 5:00
Geriausias laikas - Military Service 6:51
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:44
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:05
Geriausias laikas - Heli Hell 6:09

Get Stats Like These!