About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nightraider
Last Updated: 07/12/05 16:19
Viewed 10045 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 79.68%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8269)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 66:05
Miniête dni w grze 243 dni
Iloœæ zapisañ gry 175
Liczba odwiedzin w szpitalu 52
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 134
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
115 po 237 próbach
48.52%
Zamalowane tagi 22 out of 100
22%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 2
Najdalszy skok na rowerze 98.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2370
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 35%
Musku³y 25%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 5.00%
Postêp z Helen¹ 11.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 109
Zabici zrekrutowani 50
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 97
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2197
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $292 880,00
Kasa wydana na modê $43 384,00
Kasa wydana na tatua¿e $45,00
Kasa wydana na fryzjera $1 850,00
Kasa wydana na dziwki $108,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $80 390,00
Kasa wydana na jedzenie $1 098,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $416 147,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $928 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $100,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 12
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 600,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18917 z 35112
53.88%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 147
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4030
Ludzie zniszczeni przez innych 829
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2080
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2892
Zniszczone pojazdy ziemne 990
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 130
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 771 767,00
Liczba przebitych kó³ 232
Liczba strza³ów w g³owê 1126
Wywo³ane po¿ary 1146
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 685
Liczba straconych gwiazdek 464
EfektywnoϾ 48.52%
Razy z³apany 12
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 330.00ft
Najwy¿szy skok 39
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 508º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1183.34ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 320.93ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 239.54ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9433187.96ft
Dystans pokonany na nogach 810576.75ft
Dystans pokonany wp³aw 21854.78ft
Dystans pokonany samochodem 5779268.00ft
Dystans pokonany rowerem 79767.20ft
Dystans pokonany motocyklem 1589691.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 76599.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5835.75ft
Dystans pokonany helikopterem 150112.77ft
Dystans pokonany samolotem 762022.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 138933.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18526.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:18
Czas lotu 1:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 79
Kasa zarobiona w taksówce $13 698,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 12
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $51 965,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 48
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 25
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:14
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:47
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:55
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:49
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:17
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 3:21
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!