About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nightraider
Last Updated: 07/12/05 16:19
Viewed 10103 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 79.68%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8269)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 66:05
Þaidime praëjusios dienos 243 dienos
Þaidimas iðsaugotas 175
Apsilankymai ligoninëje 52
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 134
Perdaþyti automobiliai 55
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
115 ið 237 bandymø
48.52%
Perpurkðti grafitai 22 out of 100
22%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 2
Tolimiausias metimas 98.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2370
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 35%
Raumenys 25%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 5.00%
Progresas su Helena 11.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 109
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 50
Viso nuþudyta gaujø nariø 97
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2197
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $292.880,00
Mados biudþetas $43.384,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $1.850,00
Prostituèiø biudþetas $108,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $80.390,00
Maisto biudþetas $1.098,00
Visas apsipirkimo biudþetas $416.147,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.700,00
Nuosavybës biudþetas $928.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $100,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 12
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.600,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18917 ið 35112
53.88%
Sunaudota sprogmenø (kg) 147
Tavo nuþudyti þmonës 4030
Kitø nuþudyti þmonës 829
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 2080
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2892
Sunaikinti automobiliai/motociklai 990
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 130
Pridaryta þalos uþ $2.771.767,00
Perðautos padangos 232
Ðûviai á galvà 1126
Sukelti gaisrai 1146
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 685
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 464
Paisekimas 48.52%
Keliskart suimtas 12
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 330.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 39
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 508º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1183.34ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:27
Toliausiai ant priekinio rato 320.93ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 239.54ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9433187.96ft
Pësèiomis nueita 810576.75ft
Plaukte nuplaukta 21854.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 5779268.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 79767.20ft
Motociklu nuvaþiuota 1589691.13ft
Laivu nuplaukta 76599.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5835.75ft
Sraigtasparniu nuskrista 150112.77ft
Lëktuvu nuskrista 762022.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 138933.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18526.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:13
Laikas su raketine kuprine 0:18
Skrydþiø laikas 1:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 79
Taksi uþdirbti pinigai $13.698,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 12
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $51.965,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 48
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 25
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:14
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:47
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:55
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:49
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:17
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 3:21
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!