About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Night-Wolf
Last Updated: 10/25/05 02:34
Viewed 10664 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 12.83%
Ranking kryminalny Homeboy (1791)
Ostatnia Wykonana Misja High Stakes, Low-rider
Czas grania 19:51
Miniête dni w grze 71 dni
Iloœæ zapisañ gry 87
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
22 po 34 próbach
64.71%
Zamalowane tagi 71 de 100
71%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 4 de 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 36%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 14%
Musku³y 42%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 12%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gánster
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Cutre
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Gánster
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 9
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 26
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 661
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Families de Grove Street
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 500,00
Kasa wydana na modê $535,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 600,00
Kasa wydana na dziwki $16,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $164,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $4 799,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $10 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $110,00
Kasa wygrana w kasynach $100,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 1
Kasa zarobiona na w³amaniach $20,00
Najwiêkszy ³up $20,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4257 z 6704
63.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 38
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1430
Ludzie zniszczeni przez innych 224
Zniszczeni kryminaliœci 33
Zniszczeni cz³onkowie gangów 611
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1317
Zniszczone pojazdy ziemne 57
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 1
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $241 395,00
Liczba przebitych kó³ 96
Liczba strza³ów w g³owê 703
Wywo³ane po¿ary 18
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 262
Liczba straconych gwiazdek 149
EfektywnoϾ 64.71%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 41.00m
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 217º
Unikalne skoki znalezione 1 de 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 0 de 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 253.89m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 513427.89m
Dystans pokonany na nogach 104325.23m
Dystans pokonany wp³aw 1370.14m
Dystans pokonany samochodem 221361.97m
Dystans pokonany rowerem 26267.97m
Dystans pokonany motocyklem 151764.58m
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8099.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 239.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $13,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $17 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!