About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Night-Wolf
Last Updated: 10/25/05 02:34
Viewed 10616 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 12.83%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1791)
Paskutinë Pereita Misija High Stakes, Low-rider
Þaidimo laikas 19:51
Þaidime praëjusios dienos 71 dienos
Þaidimas iðsaugotas 87
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 1
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
22 ið 34 bandymø
64.71%
Perpurkðti grafitai 71 de 100
71%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 4 de 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 0kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3450
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 36%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 14%
Raumenys 42%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 12%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Cutre
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Gánster
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 9
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 26
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 661
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Families de Grove Street
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.500,00
Mados biudþetas $535,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.600,00
Prostituèiø biudþetas $16,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $164,00
Visas apsipirkimo biudþetas $4.799,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $10.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $110,00
Loðimuose laimëti pinigai $100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 1
Vagystëmis uþdirbti pinigai $20,00
Didþiausias vagysèiø grobis $20,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4257 ið 6704
63.5%
Sunaudota sprogmenø (kg) 38
Tavo nuþudyti þmonës 1430
Kitø nuþudyti þmonës 224
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 611
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1317
Sunaikinti automobiliai/motociklai 57
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $241.395,00
Perðautos padangos 96
Ðûviai á galvà 703
Sukelti gaisrai 18
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 262
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 149
Paisekimas 64.71%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 41.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 217º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 de 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 de 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 253.89m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 513427.89m
Pësèiomis nueita 104325.23m
Plaukte nuplaukta 1370.14m
Automobiliu nuvaþiuota 221361.97m
Dviraèiu nuvaþiuota 26267.97m
Motociklu nuvaþiuota 151764.58m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8099.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 239.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:41
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:16
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $13,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $17.400,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!