About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nigga-D
Last Updated: 07/07/05 08:30
Viewed 10901 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 44.39%
Ranking kryminalny 'Banger (2941)
Ostatnia Wykonana Misja Verdant Meadows
Czas grania 29:40
Miniête dni w grze 119 dni
Iloœæ zapisañ gry 131
Liczba odwiedzin w szpitalu 26
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 217
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
70 po 128 próbach
54.69%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 24
Najdalszy skok na rowerze 166.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4140
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 44%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 70%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 62%
Umiejêtnoœæ latania 46%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 17
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 71
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 211
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $371 240,00
Kasa wydana na modê $3 433,00
Kasa wydana na tatua¿e $5 377,00
Kasa wydana na fryzjera $3 330,00
Kasa wydana na dziwki $22,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $72 610,00
Kasa wydana na jedzenie $56,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $452 796,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $290 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $980,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12796 z 15002
85.3%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 154
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1480
Ludzie zniszczeni przez innych 319
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 228
Zabicia od ostatniego zapisania gry 39
Zanotowane zabójstwa 900
Zniszczone pojazdy ziemne 366
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 184 419,00
Liczba przebitych kó³ 121
Liczba strza³ów w g³owê 396
Wywo³ane po¿ary 1397
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 404
Liczba straconych gwiazdek 207
EfektywnoϾ 54.69%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 313.33ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 395º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1283.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 237.32ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 218.58ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:28
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:28
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3586091.25ft
Dystans pokonany na nogach 323743.59ft
Dystans pokonany wp³aw 9426.99ft
Dystans pokonany samochodem 1760646.38ft
Dystans pokonany rowerem 309017.66ft
Dystans pokonany motocyklem 711218.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 39061.12ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 230654.86ft
Dystans pokonany samolotem 140762.27ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 55123.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6436.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 0:39
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 15
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 61
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!