About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nigga-D
Last Updated: 07/07/05 08:30
Viewed 10838 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 44.39%
Nusikaltëlio reitingas 'Banger (2941)
Paskutinë Pereita Misija Verdant Meadows
Þaidimo laikas 29:40
Þaidime praëjusios dienos 119 dienos
Þaidimas iðsaugotas 131
Apsilankymai ligoninëje 26
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 217
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
70 ið 128 bandymø
54.69%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 24
Tolimiausias metimas 166.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4140
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 44%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 70%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 62%
Skraidymo gabumai 46%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 71
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 211
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $371.240,00
Mados biudþetas $3.433,00
Tatuiruoèiø biudþetas $5.377,00
Kirpyklø biudþetas $3.330,00
Prostituèiø biudþetas $22,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $72.610,00
Maisto biudþetas $56,00
Visas apsipirkimo biudþetas $452.796,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $290.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $980,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12796 ið 15002
85.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 154
Tavo nuþudyti þmonës 1480
Kitø nuþudyti þmonës 319
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 228
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 39
Viso teisëtø nuþudymø 900
Sunaikinti automobiliai/motociklai 366
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $2.184.419,00
Perðautos padangos 121
Ðûviai á galvà 396
Sukelti gaisrai 1397
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 404
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 207
Paisekimas 54.69%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 313.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 395º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1283.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 237.32ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 218.58ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:28
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3586091.25ft
Pësèiomis nueita 323743.59ft
Plaukte nuplaukta 9426.99ft
Automobiliu nuvaþiuota 1760646.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 309017.66ft
Motociklu nuvaþiuota 711218.38ft
Laivu nuplaukta 39061.12ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 230654.86ft
Lëktuvu nuskrista 140762.27ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 55123.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6436.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:55
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 0:39
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 15
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 61
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!