About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nielzz
Last Updated: 07/01/05 18:21
Viewed 11352 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7517)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 37:57
Miniête dni w grze 152 dni
Iloœæ zapisañ gry 229
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 45
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 147 próbach
70.75%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2610
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 59%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 50%
Musku³y 86%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 68%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 24.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 87
Zabici zrekrutowani 34
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2020
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $126 460,00
Kasa wydana na modê $2 539,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 432,00
Kasa wydana na fryzjera $1 500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $4 080,00
Kasa wydana na jedzenie $357,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $137 918,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $644 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $44,00
Kasa wygrana w kasynach $16,00
Kasa przegrana w kasynach $28,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $8,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $420,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17625 z 31397
56.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 96
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3386
Ludzie zniszczeni przez innych 383
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1973
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3183
Zniszczone pojazdy ziemne 452
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 925 715,00
Liczba przebitych kó³ 186
Liczba strza³ów w g³owê 785
Wywo³ane po¿ary 593
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 267
Liczba straconych gwiazdek 228
EfektywnoϾ 70.75%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1164º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 929.61ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 58.10ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 183.65ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4357423.64ft
Dystans pokonany na nogach 520728.06ft
Dystans pokonany wp³aw 8012.52ft
Dystans pokonany samochodem 2055266.25ft
Dystans pokonany rowerem 30528.59ft
Dystans pokonany motocyklem 826956.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 55158.93ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 150368.94ft
Dystans pokonany samolotem 678617.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 28193.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3593.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 282
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $1 753,00
Podwiezieni pasa¿erowie 11
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:59
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:39
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:27
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!