About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nielzz
Last Updated: 07/01/05 18:21
Viewed 11348 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7517)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 37:57
Þaidime praëjusios dienos 152 dienos
Þaidimas iðsaugotas 229
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 45
Perdaþyti automobiliai 26
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 147 bandymø
70.75%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2610
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 59%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 50%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 87
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 34
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2020
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $126.460,00
Mados biudþetas $2.539,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.432,00
Kirpyklø biudþetas $1.500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.080,00
Maisto biudþetas $357,00
Visas apsipirkimo biudþetas $137.918,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $644.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $44,00
Loðimuose laimëti pinigai $16,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $28,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $8,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $420,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17625 ið 31397
56.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 96
Tavo nuþudyti þmonës 3386
Kitø nuþudyti þmonës 383
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 1973
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3183
Sunaikinti automobiliai/motociklai 452
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $1.925.715,00
Perðautos padangos 186
Ðûviai á galvà 785
Sukelti gaisrai 593
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 267
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 228
Paisekimas 70.75%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1164º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 929.61ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 58.10ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 183.65ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4357423.64ft
Pësèiomis nueita 520728.06ft
Plaukte nuplaukta 8012.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 2055266.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 30528.59ft
Motociklu nuvaþiuota 826956.19ft
Laivu nuplaukta 55158.93ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 150368.94ft
Lëktuvu nuskrista 678617.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 28193.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3593.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:13
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 282
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.753,00
Nuveþti keleiviai 11
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:59
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:39
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:27
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!