About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nicoli
Last Updated: 06/26/05 00:26
Viewed 11412 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.98%
Ranking kryminalny Gangsta (43475)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 49:39
Miniête dni w grze 215 dni
Iloœæ zapisañ gry 357
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 21
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
134 po 195 próbach
68.72%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 100%
Musku³y 90%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 98%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 22
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 73.00%
Postêp z Michelle 25.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 18.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 69.81%
Utrzymane terytoria 37
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 37
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 33
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1348
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $288 780,00
Kasa wydana na modê $27 285,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 845,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $62,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $142 061,00
Kasa wydana na jedzenie $131,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $451 552,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $94 822 592,00
Kasa wygrana w kasynach $229 863 376,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $72 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 020 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 46
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 400,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15926 z 24956
63.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 94
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2972
Ludzie zniszczeni przez innych 395
Zniszczeni kryminaliœci 97
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1298
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2680
Zniszczone pojazdy ziemne 639
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 026 459,00
Liczba przebitych kó³ 193
Liczba strza³ów w g³owê 804
Wywo³ane po¿ary 328
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 371
Liczba straconych gwiazdek 245
EfektywnoϾ 68.72%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 483º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2055.17ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:48
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 151.03ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6787396.13ft
Dystans pokonany na nogach 540423.31ft
Dystans pokonany wp³aw 9558.55ft
Dystans pokonany samochodem 3445428.00ft
Dystans pokonany rowerem 81199.16ft
Dystans pokonany motocyklem 1424018.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 44866.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 191298.95ft
Dystans pokonany samolotem 940893.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 71796.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 37913.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:36
Czas lotu 1:46
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $11 799,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 93
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:37
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:16
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:27
Najlepszy czas w World War Aces 2:33
Najlepszy czas w Barnstorming 5:05
Najlepszy czas w Military Service 9:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:48
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:26
Najlepszy czas w Heli Hell 7:33

Get Stats Like These!