About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nicoli
Last Updated: 06/26/05 00:26
Viewed 12463 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.98%
Nusikaltëlio reitingas Gangsta (43475)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 49:39
Þaidime praëjusios dienos 215 dienos
Þaidimas iðsaugotas 357
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 16
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
134 ið 195 bandymø
68.72%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3400
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 100%
Raumenys 90%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 98%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 73.00%
Progresas su Michelle 25.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 18.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 69.81%
Priklausanèios teritorijos 37
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 37
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 33
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1348
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $288.780,00
Mados biudþetas $27.285,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.845,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $62,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $142.061,00
Maisto biudþetas $131,00
Visas apsipirkimo biudþetas $451.552,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $94.822.592,00
Loðimuose laimëti pinigai $229.863.376,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $72.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.020.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 46
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.400,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15926 ið 24956
63.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 94
Tavo nuþudyti þmonës 2972
Kitø nuþudyti þmonës 395
Nuþudyti nusikaltëliai 97
Nuþudyti gaujø nariai 1298
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2680
Sunaikinti automobiliai/motociklai 639
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $2.026.459,00
Perðautos padangos 193
Ðûviai á galvà 804
Sukelti gaisrai 328
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 371
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 245
Paisekimas 68.72%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 483º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2055.17ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:48
Toliausiai ant priekinio rato 151.03ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:54
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6787396.13ft
Pësèiomis nueita 540423.31ft
Plaukte nuplaukta 9558.55ft
Automobiliu nuvaþiuota 3445428.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 81199.16ft
Motociklu nuvaþiuota 1424018.13ft
Laivu nuplaukta 44866.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 191298.95ft
Lëktuvu nuskrista 940893.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 71796.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 37913.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:43
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:06
Laikas su raketine kuprine 0:36
Skrydþiø laikas 1:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $11.799,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 93
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:52
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:37
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:29
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:16
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:20
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:27
Geriausias laikas - World War Aces 2:33
Geriausias laikas - Barnstorming 5:05
Geriausias laikas - Military Service 9:45
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:48
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:26
Geriausias laikas - Heli Hell 7:33

Get Stats Like These!