About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nexer
Last Updated: 06/29/05 12:57
Viewed 11985 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (31267)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 73:00
Miniête dni w grze 327 dni
Iloœæ zapisañ gry 578
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 49
Iloœæ odwiedzin na si³owni 31
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 172 próbach
84.3%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 41
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 26
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 118
Zabici zrekrutowani 63
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 147
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3434
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $743 460,00
Kasa wydana na modê $30 247,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 577,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $59 615,00
Kasa wydana na jedzenie $148,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $828 947,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $27 231 070,00
Kasa wygrana w kasynach $97 990 952,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $29 999 970,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $30 000,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 50
Kasa zarobiona na w³amaniach $20 360,00
Najwiêkszy ³up $14 580,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28663 z 39751
72.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 141
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5417
Ludzie zniszczeni przez innych 756
Zniszczeni kryminaliœci 86
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3299
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5050
Zniszczone pojazdy ziemne 725
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 691 342,00
Liczba przebitych kó³ 264
Liczba strza³ów w g³owê 2613
Wywo³ane po¿ary 790
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 543
Liczba straconych gwiazdek 305
EfektywnoϾ 84.3%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1178º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 7016.43ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:15
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 185.90ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 210.51ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:33
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:33
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11224790.97ft
Dystans pokonany na nogach 1092165.38ft
Dystans pokonany wp³aw 13651.76ft
Dystans pokonany samochodem 5396526.50ft
Dystans pokonany rowerem 561410.94ft
Dystans pokonany motocyklem 2291306.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 180784.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 334519.81ft
Dystans pokonany samolotem 1224579.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 124800.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5046.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:47
Czas lotu 2:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 239,00
Podwiezieni pasa¿erowie 52
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 365,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:10
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 119
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 2:04
NRG-500 Najlepszy czas 3:01
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:47
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:37
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:15
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 2:53
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:41
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:17
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:04
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:12
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 2:14
Najlepszy czas w Barnstorming 5:13
Najlepszy czas w Military Service 4:24
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:13
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:11
Najlepszy czas w Heli Hell 4:46

Get Stats Like These!