About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neverwinter
Last Updated: 07/31/05 19:41
Viewed 10758 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (5551)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 33:56
Miniête dni w grze 160 dni
Iloœæ zapisañ gry 288
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 15
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 149 próbach
70.47%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4110
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 57%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 21%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 55%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 9.43%
Utrzymane terytoria 5
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 10
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 237
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $62 800,00
Kasa wydana na modê $5 558,00
Kasa wydana na tatua¿e $179,00
Kasa wydana na fryzjera $560,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $20 664,00
Kasa wydana na jedzenie $12,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $88 823,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $602 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $978,00
Kasa wygrana w kasynach $622,00
Kasa przegrana w kasynach $356,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5674 z 12184
46.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 296
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1354
Ludzie zniszczeni przez innych 230
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 190
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1126
Zniszczone pojazdy ziemne 294
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 283 855,00
Liczba przebitych kó³ 77
Liczba strza³ów w g³owê 456
Wywo³ane po¿ary 581
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 248
Liczba straconych gwiazdek 121
EfektywnoϾ 70.47%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 200.00ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 307º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1630.30ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 350.44ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 169.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4980802.58ft
Dystans pokonany na nogach 313705.69ft
Dystans pokonany wp³aw 9963.53ft
Dystans pokonany samochodem 2140595.25ft
Dystans pokonany rowerem 60752.23ft
Dystans pokonany motocyklem 1635349.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 57564.94ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 148323.03ft
Dystans pokonany samolotem 501741.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 77253.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35553.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:38
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 1:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 455,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $6 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 23
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:36
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:37
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!