About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neverwinter
Last Updated: 07/31/05 19:41
Viewed 10782 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5551)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 33:56
Þaidime praëjusios dienos 160 dienos
Þaidimas iðsaugotas 288
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 15
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 149 bandymø
70.47%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4110
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 100%
Pagarba 57%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 21%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 55%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 41.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 9.43%
Priklausanèios teritorijos 5
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 10
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 237
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $62.800,00
Mados biudþetas $5.558,00
Tatuiruoèiø biudþetas $179,00
Kirpyklø biudþetas $560,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $20.664,00
Maisto biudþetas $12,00
Visas apsipirkimo biudþetas $88.823,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.300,00
Nuosavybës biudþetas $602.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $978,00
Loðimuose laimëti pinigai $622,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $356,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5674 ið 12184
46.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 296
Tavo nuþudyti þmonës 1354
Kitø nuþudyti þmonës 230
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 190
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1126
Sunaikinti automobiliai/motociklai 294
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $1.283.855,00
Perðautos padangos 77
Ðûviai á galvà 456
Sukelti gaisrai 581
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 248
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 121
Paisekimas 70.47%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 200.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 307º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1630.30ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 350.44ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 169.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4980802.58ft
Pësèiomis nueita 313705.69ft
Plaukte nuplaukta 9963.53ft
Automobiliu nuvaþiuota 2140595.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 60752.23ft
Motociklu nuvaþiuota 1635349.75ft
Laivu nuplaukta 57564.94ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 148323.03ft
Lëktuvu nuskrista 501741.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 77253.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35553.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:38
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 1:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.455,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.600,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 23
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:36
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:37
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!