About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neuromante
Last Updated: 09/06/09 18:15
Viewed 10607 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.40%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8616)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 47:11
Miniête dni w grze 178 dni
Iloœæ zapisañ gry 230
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 86
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 142 próbach
78.87%
Zamalowane tagi 39 de 100
39%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 2 de 50
4%
Zebrane ostrygi 14 de 50
28%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 12
Najdalszy skok na rowerze 13.70m
Ostatni wynik w tañczeniu 5270
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 41%
Musku³y 20%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 67%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 24
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 88.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gánster
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 64
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 96.23%
Utrzymane terytoria 51
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 82
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2101
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 080,00
Kasa wydana na modê $27 185,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 750,00
Kasa wydana na jedzenie $196,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $34 611,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 19
Liczba sprzedanych ³upów 43
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 500,00
Najwiêkszy ³up $5 120,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12097 z 20464
59.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 92
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4476
Ludzie zniszczeni przez innych 521
Zniszczeni kryminaliœci 32
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2058
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3797
Zniszczone pojazdy ziemne 655
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 287 409,00
Liczba przebitych kó³ 187
Liczba strza³ów w g³owê 1155
Wywo³ane po¿ary 370
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 556
Liczba straconych gwiazdek 370
EfektywnoϾ 78.87%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 157.00m
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 349º
Unikalne skoki znalezione 14 de 70
20%
Unikalne skoki wykonane 13 de 70
18.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 41.85m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 61.11m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:40
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2167584.23m
Dystans pokonany na nogach 198892.20m
Dystans pokonany wp³aw 10326.82m
Dystans pokonany samochodem 1100075.88m
Dystans pokonany rowerem 53421.05m
Dystans pokonany motocyklem 406085.00m
Dystans pokonany ³odzi¹ 12877.33m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 31402.79m
Dystans pokonany samolotem 328017.16m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 25066.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1420.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $3 713,00
Podwiezieni pasa¿erowie 26
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 450,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:15
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!