About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neuromante
Last Updated: 09/06/09 18:15
Viewed 10556 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.40%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8616)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 47:11
Þaidime praëjusios dienos 178 dienos
Þaidimas iðsaugotas 230
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 86
Perdaþyti automobiliai 42
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
112 ið 142 bandymø
78.87%
Perpurkðti grafitai 39 de 100
39%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 2 de 50
4%
Surinktos kriauklës 14 de 50
28%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 12
Tolimiausias metimas 13.70m
paskutinis ðokiø rezultatas 5270
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 41%
Raumenys 20%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 67%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 24
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 88.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 64
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 96.23%
Priklausanèios teritorijos 51
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 13
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 82
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2101
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.080,00
Mados biudþetas $27.185,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.750,00
Maisto biudþetas $196,00
Visas apsipirkimo biudþetas $34.611,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 19
Parduota pavogtø dalykø 43
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.120,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12097 ið 20464
59.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 92
Tavo nuþudyti þmonës 4476
Kitø nuþudyti þmonës 521
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 2058
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3797
Sunaikinti automobiliai/motociklai 655
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $3.287.409,00
Perðautos padangos 187
Ðûviai á galvà 1155
Sukelti gaisrai 370
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 556
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 370
Paisekimas 78.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 157.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 349º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 de 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 13 de 70
18.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 41.85m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 61.11m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:40
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:40
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2167584.23m
Pësèiomis nueita 198892.20m
Plaukte nuplaukta 10326.82m
Automobiliu nuvaþiuota 1100075.88m
Dviraèiu nuvaþiuota 53421.05m
Motociklu nuvaþiuota 406085.00m
Laivu nuplaukta 12877.33m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 31402.79m
Lëktuvu nuskrista 328017.16m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 25066.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1420.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:51
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $3.713,00
Nuveþti keleiviai 26
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.450,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 8 de 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:15
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!