About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nert
Last Updated: 07/05/05 23:48
Viewed 11501 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.29%
Ranking kryminalny Jacker (4414)
Ostatnia Wykonana Misja Dam And Blast
Czas grania 34:53
Miniête dni w grze 136 dni
Iloœæ zapisañ gry 189
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 145
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
92 po 149 próbach
61.74%
Zamalowane tagi 25 out of 100
25%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 14.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 67%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 39%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 33%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 61%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 85%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 14.00%
Postêp z Millie 22.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 203
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $26 780,00
Kasa wydana na modê $6 986,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 050,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $7 810,00
Kasa wydana na jedzenie $945,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $43 121,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $424 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 172,00
Kasa wygrana w kasynach $881,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5753 z 9533
60.35%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 110
Ludzie zniszczeni przez ciebie 918
Ludzie zniszczeni przez innych 230
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 146
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 741
Zniszczone pojazdy ziemne 269
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 92
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 412 614,00
Liczba przebitych kó³ 105
Liczba strza³ów w g³owê 291
Wywo³ane po¿ary 994
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 168
Liczba straconych gwiazdek 130
EfektywnoϾ 61.74%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 519º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 213.50ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 87.09ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4263317.44ft
Dystans pokonany na nogach 391449.38ft
Dystans pokonany wp³aw 14796.53ft
Dystans pokonany samochodem 2239561.50ft
Dystans pokonany rowerem 210315.55ft
Dystans pokonany motocyklem 865268.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22591.53ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 224218.20ft
Dystans pokonany samolotem 183119.53ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 98456.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13540.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:56
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:50
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 5
Kasa zarobiona w taksówce $15 945,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 46
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 5
Najlepszy czas w Dam Rider 2:51
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!