About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nert
Last Updated: 07/05/05 23:48
Viewed 11498 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4414)
Paskutinë Pereita Misija Dam And Blast
Þaidimo laikas 34:53
Þaidime praëjusios dienos 136 dienos
Þaidimas iðsaugotas 189
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 145
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
92 ið 149 bandymø
61.74%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 14.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3510
Þaidëjo statistikos
Storumas 67%
Iðtvermë 100%
Pagarba 39%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 33%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 61%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 85%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 14.00%
Progresas su Millie 22.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 17
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 203
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $26.780,00
Mados biudþetas $6.986,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.050,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.810,00
Maisto biudþetas $945,00
Visas apsipirkimo biudþetas $43.121,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $424.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.172,00
Loðimuose laimëti pinigai $881,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5753 ið 9533
60.35%
Sunaudota sprogmenø (kg) 110
Tavo nuþudyti þmonës 918
Kitø nuþudyti þmonës 230
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 146
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 741
Sunaikinti automobiliai/motociklai 269
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 92
Pridaryta þalos uþ $1.412.614,00
Perðautos padangos 105
Ðûviai á galvà 291
Sukelti gaisrai 994
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 168
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 130
Paisekimas 61.74%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 519º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.12ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 213.50ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 87.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4263317.44ft
Pësèiomis nueita 391449.38ft
Plaukte nuplaukta 14796.53ft
Automobiliu nuvaþiuota 2239561.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 210315.55ft
Motociklu nuvaþiuota 865268.56ft
Laivu nuplaukta 22591.53ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 224218.20ft
Lëktuvu nuskrista 183119.53ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 98456.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13540.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:56
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 5
Taksi uþdirbti pinigai $15.945,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 46
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:12
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 5
Geriausias laikas - Dam Rider 2:51
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!