About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neo
Last Updated: 08/02/05 16:21
Viewed 10839 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 81.82%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8224)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 53:11
Miniête dni w grze 214 dni
Iloœæ zapisañ gry 298
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 1
Szczêœcie $2000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 42
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
120 po 181 próbach
66.3%
Zamalowane tagi 65 von 100
65%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 20 von 50
40%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 24
Najdalszy skok na rowerze 125.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2890
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 41%
Musku³y 44%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 99%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $2000.00
Ranga pilota Hauptmann
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 40
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 41.51%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 27
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 24
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1309
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $232 620,00
Kasa wydana na modê $720,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 120,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $600,00
Kasa wydana na jedzenie $252,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $235 362,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $754 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $74 270,00
Kasa wygrana w kasynach $8 200,00
Kasa przegrana w kasynach $66 070,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25153 z 26425
95.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 92
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3829
Ludzie zniszczeni przez innych 549
Zniszczeni kryminaliœci 145
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1253
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3299
Zniszczone pojazdy ziemne 1090
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 109
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 643 620,00
Liczba przebitych kó³ 175
Liczba strza³ów w g³owê 1464
Wywo³ane po¿ary 633
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 467
Liczba straconych gwiazdek 231
EfektywnoϾ 66.3%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1052º
Unikalne skoki znalezione 6 von 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 2 von 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1599.40ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 220.60ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 216.53ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:51
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6823371.83ft
Dystans pokonany na nogach 742960.56ft
Dystans pokonany wp³aw 31122.74ft
Dystans pokonany samochodem 3198444.25ft
Dystans pokonany rowerem 257644.14ft
Dystans pokonany motocyklem 1205388.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 96114.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 329811.09ft
Dystans pokonany samolotem 867633.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 91040.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3213.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:02
Czas lotu 1:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 185
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $15 383,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 16 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:42
Dostarczone paczki 48
Pstrykniête zdjêcia 88
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:13
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:06
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!