About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Neo
Last Updated: 08/02/05 16:21
Viewed 10889 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 81.82%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8224)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 53:11
Þaidime praëjusios dienos 214 dienos
Þaidimas iðsaugotas 298
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë $2000.00
Suvalgyti patiekalai 42
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
120 ið 181 bandymø
66.3%
Perpurkðti grafitai 65 von 100
65%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 20 von 50
40%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 24
Tolimiausias metimas 125.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2890
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 41%
Raumenys 44%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 99%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $2000.00
Lakûnø reitingas Hauptmann
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 40
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 41.51%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 24
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1309
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $232.620,00
Mados biudþetas $720,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.120,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $600,00
Maisto biudþetas $252,00
Visas apsipirkimo biudþetas $235.362,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $754.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $74.270,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.200,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $66.070,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25153 ið 26425
95.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 92
Tavo nuþudyti þmonës 3829
Kitø nuþudyti þmonës 549
Nuþudyti nusikaltëliai 145
Nuþudyti gaujø nariai 1253
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3299
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1090
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $4.643.620,00
Perðautos padangos 175
Ðûviai á galvà 1464
Sukelti gaisrai 633
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 467
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Paisekimas 66.3%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1052º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 von 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1599.40ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 220.60ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 216.53ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:51
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6823371.83ft
Pësèiomis nueita 742960.56ft
Plaukte nuplaukta 31122.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 3198444.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 257644.14ft
Motociklu nuvaþiuota 1205388.38ft
Laivu nuplaukta 96114.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 329811.09ft
Lëktuvu nuskrista 867633.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 91040.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3213.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:18
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:51
Laikas su raketine kuprine 1:02
Skrydþiø laikas 1:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 185
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $15.383,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 16 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:42
Pristatyti siuntiniai 48
Padarytos nuotraukos 88
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:02
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:53
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:06
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!