About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nemo
Last Updated: 07/19/05 22:16
Viewed 10502 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 89.84%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8385)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 52:29
Miniête dni w grze 195 dni
Iloœæ zapisañ gry 255
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 29
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 219 próbach
63.47%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 87.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3240
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 82%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 80%
Seksapil 39%
Musku³y 53%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 44.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 32
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 57
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1736
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $140 000,00
Kasa wydana na modê $920,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $1 900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $6 780,00
Kasa wydana na jedzenie $277,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $149 377,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $919 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $7 204,00
Kasa wygrana w kasynach $35 226,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $25 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 10
Kasa zarobiona na w³amaniach $920,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12522 z 22298
56.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 105
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3409
Ludzie zniszczeni przez innych 433
Zniszczeni kryminaliœci 96
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1676
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2986
Zniszczone pojazdy ziemne 853
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 118
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 323 064,00
Liczba przebitych kó³ 143
Liczba strza³ów w g³owê 1695
Wywo³ane po¿ary 370
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 343
Liczba straconych gwiazdek 247
EfektywnoϾ 63.47%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 2396.67ft
Najwy¿szy skok 73
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 987º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1708.48ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:50
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 241.22ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 165.97ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:40
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6979269.72ft
Dystans pokonany na nogach 683776.31ft
Dystans pokonany wp³aw 13489.53ft
Dystans pokonany samochodem 4323652.50ft
Dystans pokonany rowerem 168493.23ft
Dystans pokonany motocyklem 927858.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37556.84ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.01ft
Dystans pokonany helikopterem 101899.86ft
Dystans pokonany samolotem 712512.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3393.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6636.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:18
Czas lotu 1:24
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 16
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 114
Kasa zarobiona w taksówce $10 662,00
Podwiezieni pasa¿erowie 35
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $26 260,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $17 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:18
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 20 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 1:46
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:15
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:55
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:40
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:27
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:04
Najlepszy czas w World War Aces 2:53
Najlepszy czas w Barnstorming 7:06
Najlepszy czas w Military Service 7:48
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:32
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:17
Najlepszy czas w Heli Hell 8:58

Get Stats Like These!