About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Nemo
Last Updated: 07/19/05 22:16
Viewed 10499 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 89.84%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8385)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 52:29
Þaidime praëjusios dienos 195 dienos
Þaidimas iðsaugotas 255
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 29
Perdaþyti automobiliai 39
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
139 ið 219 bandymø
63.47%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 87.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3240
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 82%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 80%
Seksualumas 39%
Raumenys 53%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 44.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 32
Viso nuþudyta gaujø nariø 57
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1736
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $140.000,00
Mados biudþetas $920,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $1.900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.780,00
Maisto biudþetas $277,00
Visas apsipirkimo biudþetas $149.377,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $919.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $7.204,00
Loðimuose laimëti pinigai $35.226,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $25.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 10
Vagystëmis uþdirbti pinigai $920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12522 ið 22298
56.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 105
Tavo nuþudyti þmonës 3409
Kitø nuþudyti þmonës 433
Nuþudyti nusikaltëliai 96
Nuþudyti gaujø nariai 1676
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2986
Sunaikinti automobiliai/motociklai 853
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 118
Pridaryta þalos uþ $2.323.064,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 1695
Sukelti gaisrai 370
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 343
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 247
Paisekimas 63.47%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 2396.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 73
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 987º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1708.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:50
Toliausiai ant priekinio rato 241.22ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 165.97ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:40
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:40
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6979269.72ft
Pësèiomis nueita 683776.31ft
Plaukte nuplaukta 13489.53ft
Automobiliu nuvaþiuota 4323652.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 168493.23ft
Motociklu nuvaþiuota 927858.81ft
Laivu nuplaukta 37556.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.01ft
Sraigtasparniu nuskrista 101899.86ft
Lëktuvu nuskrista 712512.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3393.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6636.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:16
Laikas su raketine kuprine 0:18
Skrydþiø laikas 1:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 16
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 114
Taksi uþdirbti pinigai $10.662,00
Nuveþti keleiviai 35
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $26.260,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $17.400,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:18
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 20 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 1:46
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:15
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:52
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:55
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:40
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:27
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:04
Geriausias laikas - World War Aces 2:53
Geriausias laikas - Barnstorming 7:06
Geriausias laikas - Military Service 7:48
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:32
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:17
Geriausias laikas - Heli Hell 8:58

Get Stats Like These!